Speedfloor – posadzki, podłogi, podłogi podniesione
+48 664-483-453
   +48 537-509-156

Правила

УМОВИ ПОКУПКИ В SPEEDFLOOR.PL
у тому числі через інтернет-магазин та іншу форму дистанційного шопінгу

<p>Dotyczy zawierania z Konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 01.01.2022 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.</p><p><br /><strong>1. INFORMACJA O FIRMIE</strong><br />Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym<br /><a href=”https://www.speedfloor.pl/sklep/”>https://www.speedfloor.pl/sklep/</a> jest firma <strong>SpeedFloor Sp. z o.o., NIP 897-188-08-87, nr Regon</strong><br /><strong>386522498</strong>, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław –<br />Fabryczna , Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850054 , –<br />kapitał został opłacony w całości; w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.</p><p><br /><strong>2. DANE KONTAKTOWE</strong><br />Adres pocztowy: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 105/1 , 53-030 Wrocław<br />Telefon: +48 537 509 156 lub + 48 664 483 453<br />Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:<br />od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00<br />Adres e-mail: biuro@speedfloor.pl<br />Formularz kontaktowy na stronie: http:// speedfloor.pl/kontakt/<br />Adres, na który można składać reklamacje: biuro@speedfloor.pl<br />Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Przyjaźni<br />105/1 , 53-030 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: biuro@speedfloor.pl<br />Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 58, 53-012<br />Wrocław – w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub dostarczyć na w/w adres.</p><p><br /><strong>3. DEFINICJE</strong><br /><strong>Sklep</strong> – sklep internetowy działający pod adresem <a href=”https://www.speedfloor.pl/sklep/”>https://www.speedfloor.pl/sklep/ </a>prowadzony przez spółkę SpeedFloor Sp. z o.o.. i będący jej własnością, w skład którego wchodzą<br />strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.<br /><strong>Kupujący</strong> – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług<br />Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.<br /><strong>Zamówienie</strong> – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane<br />przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego<br />realizację.<br /><strong>Towar </strong>– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.<br /><strong>Umowa sprzedaży</strong> – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy<br />Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.<br /><strong>Przesyłka wielkogabarytowa</strong> – przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłka,<br />której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.<br /><strong>Siła wyższa</strong> – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do<br />uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary,<br />trąby powietrzne).<br /><strong>Ustawa o prawach konsumenta</strong> – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.<br />2014 r., poz. 827).<br /><strong>Kodeks cywilny </strong>– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).</p><p><br /><strong>4. POSTANOWIENIA OGÓLNE</strong><br />1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu<br />zakupu posadzki i usług dodatkowych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak<br />również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po<br />wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.<br />2. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i<br />Kupujących.<br />3. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.speedfloor.pl/sklep/.</p><p>4. Przed zawarciem umowy lub założeniem zamówienia Kupujący ma obowiązek zapoznać się z<br />treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em<br />odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia on-line lub przesyłając potwierdzenie<br />zamówienia drogą e-mail.</p><p><br /><strong>5. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA</strong><br />1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:<br />- podłączenie do Internetu<br />- poprawnie skonfigurowana przeglądarka ( za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie<br />spełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności),<br />- Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024×768<br />- urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies” oraz aktywny interpretator<br />języka JavaScript.<br />- Więcej informacji o plikach “cookies” używanych w Sklepie znajduje się na stronie http://<br />https://www.speedfloor.pl/sklep /#/polityka-cookies.<br />2. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w<br />plikach “cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.<br />3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo<br />do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów),<br />spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i<br />opisów prezentowanych w Sklepie towarów.</p><p><br /><strong>6. REJESTRACJA</strong><br />1. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym on-line nie jest wymagana rejestracja i utworzenie<br />indywidualnego konta klienta. <br />2. W celu dokonania zakupów Kupujący każdorazowo wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do<br />dokonania transakcji. <br />3. Podany adres e-mail może być adresem wykorzystanym przez Sprzedawcę do przekazywania<br />informacji handlowych, technicznych czy marketingowych. <br />4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub<br />błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.<br />5. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że podanie danych nastąpiło<br />przez osobę, do tego nie uprawnioną lub która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający<br />może odmówić finalizacji transakcji. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za<br />pomocą e-mail. <br />6. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej<br />funkcjonowania.</p><p><br /><strong>7. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI</strong><br />1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są opcjonalnie podane w polskich złotych (PLN) i EURO. <br />2. Ceny w PLN obowiązują osoby i podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.<br />3. Ceny w EURO obowiązują osoby i podmioty zarejestrowane po za granicami Rzeczpospolitej<br />Polskiej. <br />4.Ceny jednostkowe produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako<br />osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki<br />podawana jest po podaniu adresu do wysyłki, a przed zawarciem umowy sprzedaży.<br />5. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę<br />https://www.speedfloor.pl/sklep/<br />6. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:<br />a) za pomocą elektronicznych kanałów płatności np. w ramach ePrzelewu (zasilanie rachunku eCard).<br />b) przelewem tradycyjnym jako przedpłata do zamówienia;</p><p>c) za pobraniem za wcześniejszą zgodą Sprzedającego ( zapłata tylko gotówką lub kartą u kuriera przy<br />odbiorze przesyłki),<br />d) gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym towaru w Filii Sprzedającego.<br />7. Brak wpłaty ceny Zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia<br />jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.<br />8. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie, a kosztami jego przygotowania<br />w wysokości odpowiadającej 5% wartości zamówienia ma prawo obciążyć Zamawiającego.<br />9. Zamawiający ma obligatoryjny obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w pkt 7.8, pokryć w<br />terminie 7 dni, od dnia anulowania zamówienia w skutek w/w , na co dobrowolnie wyraża zgodę<br />akceptując niniejszy regulamin.</p><p><br /><strong>8. NEGOCJACJA CEN</strong><br />1. Zmiana wysokości cen produktów lub usług jest kwestią uznaniową Sprzedawcy.<br />2. W przypadku negocjacji ceny dopuszczalne są następujące formy płatności:<br />a) przy wysyłce kurierskiej – płatność za pobraniem – u kuriera;<br />b) przy wysyłce kurierskiej – odroczony termin płatności z obowiązkiem zapłaty bez wezwania<br />c) przy odbiorze osobistym towaru – płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie oddziału.<br />d) przy dostawie bezpośredniej – gotówką lub kartą płatnicza wg ustaleń</p><p><br /><strong>9. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ</strong><br />1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:<br />a) stronę internetową: https://www.speedfloor.pl/sklep/, <br />b) lub przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt;<br />c) w wyjątkowych okolicznościach Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerami telefonów:<br />+ 48 664 483 453 lub +48 537 509 156 <br />2. Potwierdzenie Zamówienia<br />a). w trybie 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku<br />oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą<br />potwierdzenie dokonania Zamówienia. <br />b) W przypadku złożenia Zamówienia w trybie 1. b) i 1.c) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła<br />Kupującemu e-mail potwierdzającego treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy,<br />Kupujący akceptuje treść Zamówienia i odsyła go drogą e-mailową. <br />3. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Kupującego Zamówienia, o którym mowa powyżej,<br />Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.<br />4. Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu<br />potwierdzającego wysyłkę i /lub sprzedaż.<br />5. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie<br />wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej<br />informacji (lub poprzez formularz kontaktowy).<br />6. Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie<br />internetowej Sklepu.<br />7. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji<br />Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych.<br />8. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do<br />czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się<br />z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie<br />anulowane.<br />9.W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.<br />10. W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia<br />do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym<br />Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.</p><p>11.W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność<br />zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.<br />12. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym<br />terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec<br />zmianie.<br />13. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest<br />o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub<br />anulowanie całości Zamówienia).<br />14. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,<br />Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymuje zwrot zapłaconej już<br />ceny.<br />15. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie<br />odpowiednio rozliczona, a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego<br />kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.<br />16. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja<br />Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się<br />zapasów objętych tą formą sprzedaży.</p><p><br /><strong>10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ</strong><br />1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym<br />terminie dostawy.<br />2. Zamówienia składane zgodnie z § 9 pkt 1 realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz<br />godzinami pracy, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.<br />3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania płatności ceny Zamówienia, jeśli towar<br />jest dostępny w magazynie centralnym i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00.<br />4. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia<br />Zamówienia tj. otrzymania przez Sprzedającego zapłaty lub potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do<br />chwili nadania przesyłki wynosi 14 dni roboczych;<br />5. Czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego<br />doręczyciela (orientacyjnie 3-5 dni roboczych);<br />7. W przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas<br />ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z<br />najdłuższym terminem realizacji.<br />8. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są<br />wysyłki), a są dostępne w innych magazynach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas<br />potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim<br />przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 10 dni ) ;<br />9.W momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy Kupującego wysyłana jest wiadomość<br />potwierdzająca jej wysyłkę.<br />10. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej,<br />Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.<br />11. Informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 72 godziny od<br />chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.<br />12. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy<br />wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że<br />Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać<br />wystawiona odrębna faktura.</p><p><br /><strong>11. DOSTAWA</strong><br />1.Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju i po za jego<br />granicami.</p><p>2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem własnym<br />Sprzedającego.<br />3. Opłata za każdą przesyłkę krajową wynosi od 30 do 390 zł brutto – wg informacji na stronie<br />sklepu.<br />4. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych wysyłka zostaje uzgadniana z Kupującym.<br />5. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo.<br />6. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym.<br />7. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki.<br />8. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w<br />najbliższym terminalu firmy kurierskiej.<br />9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.<br />10. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru ( o ile został on w<br />całości opłacony u Sprzedawcy ) oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w<br />szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.<br />11. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia<br />uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności<br />zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia<br />przesyłki lub zgłasza reklamację u kuriera co musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez<br />kuriera i Kupującego.<br />12. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo<br />o zaistniałej sytuacji.<br />13. Reklamacje dotyczące dostawy zgłoszone po upływie 72 godzin od chwili przejęcia dostawy nie<br />będą uwzględniane z uwagi na brak możliwości weryfikacji. <br />14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie<br />spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.</p><p><br /><strong>12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)</strong><br />1. Każdemu Kupującemu „na odległość” tj. po za biurem Sprzedającego, w terminie 14 dni<br />kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze<br />Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w<br />dalszej części niniejszego paragrafu.<br />2. W przypadku zakupu towaru w biurze firmy Sprzedający ma prawo odmówić zwrotu towaru.<br />3. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany,<br />jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od<br />umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w<br />którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.<br />4. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy<br />i/ lub pouczenie o prawie odstąpienia udostępnia na stronie:<br />https://speedfloor.pl/odstąpienie_od_umowy<br />5. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o<br />odstąpieniu od umowy i / lub formularz odstąpienia od umowy udostępnia na stronie:<br />https://speedfloor.pl/odstąpienie_od_umowy<br />6. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od<br />umowy pocztą na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Przyjaźni 105/1 , 53-030 Wrocław lub drogą<br />elektroniczną na adres: biuro@speedfloor.pl<br />7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.<br />8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania<br />z niego, niewłaściwego przechowania lub transportu, uszkodzenia, kradzieży czy zniszczenia.<br />9. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:<br />SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław – w przypadku Zamówień z wysyłką<br />kurierem, lub dostarczyć osobiście na adres j/w.</p><p>10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni<br />kalendarzowych od dnia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.<br />15.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.<br />16. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.<br />17. W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał<br />w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można<br />ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien<br />skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.<br />18. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż<br />najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej<br />Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego<br />dodatkowych kosztów.<br />19.Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.<br />20.Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od<br />umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem kosztów<br />bezpośrednich, o których mowa w pkt.16 treści niniejszego paragrafu.<br />21. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył<br />Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego<br />z żadnymi kosztami.<br />22. Sprzedający ma prawo bez konsekwencji wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od<br />Kupującego do chwili zwrotnego otrzymania towaru od Kupującego.<br />23. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiedzą konsultanci Infolinii dostępni pod<br />numerem telefonu: + 48 660 950 094 lub +48 664 853 453 ( jesteśmy do Państwa dyspozycji od<br />poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30.<br />24. Zwrotom nie podlegają towary przygotowane lub wyprodukowane indywidualnie wg. wskazówek<br />Klienta.</p><p><br /><strong>13. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)</strong><br />1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.<br />2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i<br />prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.<br />3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad,<br />złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny.<br />4. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez<br />nadmiernych niedogodności dla Kupującego.<br />5. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany<br />towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do<br />zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od<br />Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez<br />Sprzedającego.<br />6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu<br />ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego<br />żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.<br />7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:<br />a) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka<br />została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: SpeedFloor Sp. z o.o.<br />, ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław<br />lub dostarczyć na w/w adres<br />b) wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;<br />c) wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;<br />d) podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).</p><p>e) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed<br />upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.<br />8. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od<br />dnia stwierdzenia wady.<br />9. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.<br />10. W terminach określonych w pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o<br />odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.<br />11. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna<br />się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.<br />12. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie:<br />https://speedfloor.pl/#/odstapienie_od_umowy</p><p><br /><strong>14. GWARANCJA</strong><br />1. Sprzedający nie jest producentem towarów.<br />2. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód<br />zakupu paragon lub fakturę VAT.<br />3. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi<br />dokument gwarancyjny.<br />3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz<br />przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.<br />4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także<br />informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub<br />jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony<br />gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja<br />nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.<br />5. Towary z recyklingu posiadają 24 miesięcy gwarancji,<br />6. Pozostał towary posiadają gwarancję 24, 36 lub 72 miesiące lub objęte są indywidualnie dłuższą.<br />Klient może skorzystać z również z opcji wieloletniej gwarancji ( nawet do 30 lat ) na nawierzchnię<br />posadzki na zasadach i warunkach opisanych w gwarancji dostępnych na stronie Sprzedawcy. <br />7. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń<br />gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.<br />8. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym<br />serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.<br />9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od<br />uprawnień wynikających z gwarancji.<br />10.Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.<br />11. Na wszelkie pytania związane z reklamacjami odpowiemy pod numerem telefonu: +<br />48 660 950 094 lub +48 664 853 453 (jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w<br />godzinach 8:30 – 15:30</p><p><br /><strong>15. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO</strong><br />1. Na wybrane towary dostępne w Sklepie wydawana jest dodatkowa Gwarancja Sprzedającego.<br />2. Szczegółowe informacje dot. dodatkowej Gwarancji Sprzedającego (czas trwania gwarancji<br />uzależniony od grupy produktowej i marki towaru) dostępne są w specjalnych oznaczeniach<br />informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybranych towarach dostępnych w Sklepie.</p><p><br /><strong>16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO</strong><br />1. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z<br />użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.<br />2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do<br />wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy,</p><p>zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o<br />wystąpieniu takich okoliczności.<br />3. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie<br />korzystania ze Sklepu.<br />4. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie<br />kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe<br />oprogramowanie i działania osób trzecich.</p><p><br /><strong>17. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO</strong><br />1. Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i<br />krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty<br />towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o<br />tym fakcie, a Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.<br />2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zamówienia Kupującego.<br />3. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania<br />Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług<br />oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez<br />Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:<br />a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;<br />b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;<br />c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi<br />przepisami prawa<br />d) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich<br />kilkakrotne nieodbieranie, o ile nie jest to z niezgodnością towaru z Zamówieniem oraz prawa do<br />odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.</p><p><br /><strong>18. ZASTRZEŻENIA PRAW</strong><br />1. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych<br />elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią<br />przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego<br />1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz<br />ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z<br />późn. zm.).<br />2. Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów<br />mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te<br />podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający<br />pozostaje w stałych stosunkach umownych.<br />3. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie<br />fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.<br />4. Wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich<br />wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji<br />zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie<br />w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.<br />5. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich<br />zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.</p><p><br /><strong>19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ</strong><br />1. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być<br />rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.<br />2. Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o<br />przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania,<br />przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz</p><p>dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję<br />rozstrzygnięcia sporu.</p><p><br /><strong>20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE</strong><br />1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za<br />nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień<br />Regulaminu.<br />2.W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom<br />postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.<br />3. Umowy są zawierane w języku polskim.<br />4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.<br />5. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla<br />wszystkich umów zawartych po tej dacie.<br />6. Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu,<br />zrozumieniem tej treści zobowiązanie do jego przestrzegania.<br />7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem<br />lub pocztą na adres biuro@speedfloor.pl</p>

error:
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies