Speedfloor – posadzki, podłogi, podłogi podniesione

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW w SPEEDFLOOR.PL
w tym przez sklep internetowy oraz innej formie zakupów na odległość

Dotyczy zawierania z Konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług – obowiązujący od dnia 01.01.2022 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

1. INFORMACJA O FIRMIE
Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym
https://www.speedfloor.pl/produkty/ jest firma SpeedFloor Sp. z o.o., NIP 897-188-08-87, nr Regon
386522498, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław –
Fabryczna , Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000850054 , –
kapitał został opłacony w całości; w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.

2. DANE KONTAKTOWE
Adres pocztowy: SpeedFloor Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Reja 110 ( H46) 55-010 Smardzów / Wrocław Telefon: +48 537 509 156 lub + 48 664 483 453
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 oraz w soboty w godzinach 10:00 – 13:00
Adres e-mail: biuro@speedfloor.pl
Formularz kontaktowy na stronie: http:// speedfloor.pl/kontakt/
Adres, na który można składać reklamacje: biuro@speedfloor.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysyłać na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Reja 110 ( H46) Smardzów / Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: biuro@speedfloor.pl
Towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 110, 55-010 Smardzów k/Wrocławia – w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub dostarczyć na w/w adres.

3. DEFINICJE
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem  https://www.speedfloor.pl/produkty/ prowadzony przez spółkę SpeedFloor Sp. z o.o.. i będący jej własnością, w skład którego wchodzą
strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.
Kupujący – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług
Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane
przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego
realizację.
Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy
Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.
Przesyłka wielkogabarytowa – przesyłka o wadze przekraczającej 40 kilogramów lub przesyłka,
której jeden z wymiarów przekracza 2 metry.
Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do
uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary,
trąby powietrzne).
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.
2014 r., poz. 827).
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu
zakupu posadzki i usług dodatkowych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak
również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po
wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej.
2. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i
Kupujących.
3. Regulamin jest dostępny na stronie: https://www.speedfloor.pl/produkty/.

4. Przed zawarciem umowy lub założeniem zamówienia Kupujący ma obowiązek zapoznać się z
treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em
odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia on-line lub przesyłając potwierdzenie
zamówienia drogą e-mail.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASTRZEŻENIA
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:
– podłączenie do Internetu
– poprawnie skonfigurowana przeglądarka ( za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie
spełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności),
– Sklep optymalizowany jest dla rozdzielczości ekranu minimum 1024×768
– urządzenie Kupującego musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies” oraz aktywny interpretator
języka JavaScript.
– Więcej informacji o plikach “cookies” używanych w Sklepie znajduje się na stronie http://
https://www.speedfloor.pl/polityka-cookies.
2. Sprzedający nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w
plikach “cookies” podczas samego korzystania ze Sklepu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz prawo
do innych przerw w dostępie do Sklepu (w szczególności do prezentowanych towarów),
spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji, naprawy systemu lub aktualizacji cen i
opisów prezentowanych w Sklepie towarów.

6. REJESTRACJA
1. Do dokonania zakupów w sklepie internetowym on-line nie jest wymagana rejestracja i utworzenie
indywidualnego konta klienta.  
2. W celu dokonania zakupów Kupujący każdorazowo wypełnia formularz z danymi niezbędnymi do
dokonania transakcji. 
3. Podany adres e-mail może być adresem wykorzystanym przez Sprzedawcę do przekazywania
informacji handlowych, technicznych czy marketingowych. 
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub
błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.
5. W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że podanie danych nastąpiło
przez osobę, do tego nie uprawnioną lub  która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający
może odmówić finalizacji transakcji. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za
pomocą e-mail. 
6. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej
funkcjonowania.

7. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są opcjonalnie podane  w polskich złotych (PLN) i EURO. 
2. Ceny w PLN obowiązują osoby i podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ceny w EURO obowiązują osoby i podmioty zarejestrowane po za granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.     
4.Ceny jednostkowe produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako
osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki
podawana jest  po podaniu adresu do wysyłki, a przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia przez stronę
https://www.speedfloor.pl/produkty/
6. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
a) za pomocą elektronicznych kanałów płatności np. w ramach ePrzelewu (zasilanie rachunku eCard).
b) przelewem tradycyjnym jako przedpłata do zamówienia;

c) za pobraniem za wcześniejszą zgodą Sprzedającego ( zapłata tylko gotówką lub kartą u kuriera przy
odbiorze przesyłki),
d) gotówką lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym towaru w Filii Sprzedającego.
7. Brak wpłaty ceny Zamówienia w terminie do  7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia
jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
8. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie, a kosztami jego przygotowania
w wysokości odpowiadającej 5%  wartości zamówienia ma prawo obciążyć Zamawiającego.
9. Zamawiający ma obligatoryjny obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w pkt 7.8, pokryć w
terminie 7 dni, od dnia anulowania zamówienia w skutek w/w , na co dobrowolnie wyraża zgodę
akceptując niniejszy regulamin.

8. NEGOCJACJA CEN
1. Zmiana wysokości cen produktów lub usług jest kwestią uznaniową Sprzedawcy.
2. W przypadku negocjacji ceny dopuszczalne są następujące formy płatności:
a) przy wysyłce kurierskiej – płatność za pobraniem – u kuriera;
b) przy wysyłce kurierskiej – odroczony termin płatności z obowiązkiem zapłaty bez wezwania
c) przy odbiorze osobistym towaru – płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie oddziału.
d) przy dostawie bezpośredniej – gotówką lub kartą płatnicza wg ustaleń

9. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:
a) stronę internetową: https://www.speedfloor.pl/produkty/, 
b) lub przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt;
c) w wyjątkowych okolicznościach Zamówienie można złożyć telefonicznie pod numerami telefonów:
+ 48 664 483 453 lub +48 537 509  156 
2. Potwierdzenie Zamówienia
a). w trybie 1. a) niniejszego paragrafu po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku
oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą
potwierdzenie dokonania Zamówienia. 
b) W przypadku złożenia Zamówienia w trybie 1. b) i 1.c) niniejszego paragrafu, Sprzedający przesyła
Kupującemu e-mail potwierdzającego treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy,
Kupujący akceptuje treść Zamówienia i odsyła go drogą e-mailową. 
3. Po e-mailowym zaakceptowaniu przez Kupującego Zamówienia, o którym mowa powyżej,
Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
4. Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu
potwierdzającego wysyłkę i /lub sprzedaż.
5. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie
wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej
informacji (lub poprzez formularz kontaktowy).
6. Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie
internetowej Sklepu.
7. W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji
Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych.
8. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do
czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się
z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie
anulowane.
9.W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
10. W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia
do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym
Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.

11.W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność
zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.
12. Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym
terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec
zmianie.
13. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest
o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub
anulowanie całości Zamówienia).
14. Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,
Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymuje zwrot zapłaconej już
ceny.
15. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie
odpowiednio rozliczona, a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego
kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.
16. Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja
Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się
zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym
terminie dostawy.
2. Zamówienia składane zgodnie z § 9 pkt 1 realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz
godzinami pracy, publikowanymi na stronie internetowej Sklepu.
3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania płatności ceny Zamówienia, jeśli towar
jest dostępny w magazynie centralnym i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00.
4. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia
Zamówienia tj. otrzymania przez Sprzedającego zapłaty lub potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do
chwili nadania przesyłki wynosi: 

  • 4-10 dni roboczych dla podstawowych wariantów nawierzchni PVC i PP, środków do pielęgnacji posadzek i wykładzin 
  • 14-21 dni dla nawierzchni SBR/EPDM i niestandardowych nawierzchni PVC i PP
  • 21 dni dla rozwiązań specjalistycznych i indywidualnych: Printy, Designy, ESD, pokrycia dachowe Ecoternit

W przypadku sprzedaży produktów będących w promocji, produktów mało popularnych, przygotowywanych i opracowywanych wg indywidualnych zleceń, sprzedaży w okresach świątecznych, urlopowych czy dni ustawowo wolnych czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.      

5. Czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie ten czas wynosi 2-5 dni roboczych);

6. Realizacja zamówień w trybie expresowm tj. czasie krótszym o przynajmniej 1/3 od podanych wyżej przedziałów czasowych może wiązać się z dodatkową opłatą w wysokości od 50 do 100 % kosztów standardowej wysyłki danego towaru. 

7. W przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas

wyekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z
najdłuższym terminem realizacji.
8. W przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są
wysyłki), a są dostępne w innych magazynach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas
potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim
przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 10 dni );
9.W momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy Kupującego wysyłana jest wiadomość
potwierdzająca jej wysyłkę.
10. W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony ( w pkt. 4 + 8 ) powyżej,
Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.
11. Informacja o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 72 godziny od
chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
12. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest dopiero gdy
wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki lub zostały już dostarczone, chyba, że
Zamówienie realizowane jest partiami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać
wystawiona odrębna faktura.

11. DOSTAWA
1.Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju i po za jego
granicami.

2. Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub transportem własnym
Sprzedającego.
3. Opłata za każdą przesyłkę krajową wynosi od 20 do 480 zł brutto i naliczana automatycznie jest wg wagi i rozmiaru przesyłki.
4. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych koszt i sposób wysyłki jest uzgadniany z Kupującym.
5. W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo.
6. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym.
7. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki.
8. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w
najbliższym terminalu firmy kurierskiej.
9. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
10. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru ( o ile został on w
całości opłacony u Sprzedawcy ) oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w
szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
11. Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności
zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia
przesyłki lub zgłasza reklamację u kuriera co musi być potwierdzone protokołem podpisanym przez
kuriera i Kupującego.
12. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo
o zaistniałej sytuacji.
13. Reklamacje dotyczące dostawy zgłoszone po upływie 72 godzin od chwili przejęcia dostawy nie
będą uwzględniane z uwagi na brak możliwości weryfikacji. 
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie
spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)
1. Każdemu Kupującemu „na odległość” tj. po za biurem Sprzedającego, w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze
Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w
dalszej części niniejszego paragrafu.
2. W przypadku zakupu towaru w biurze firmy Sprzedający ma prawo odmówić zwrotu towaru.
3. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany,
jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od
umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
4. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
i/ lub pouczenie o prawie odstąpienia udostępnia na stronie:
https://speedfloor.pl/odstąpienie_od_umowy
5. Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy i / lub formularz odstąpienia od umowy udostępnia na stronie:
https://speedfloor.pl/odstąpienie_od_umowy
6. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od
umowy pocztą na adres: SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 110, 55-010 Smardzów k/ Wrocławia lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@speedfloor.pl
7. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania
z niego, niewłaściwego przechowania lub transportu, uszkodzenia, kradzieży czy zniszczenia.
9. Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
SpeedFloor Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 110, 55-010 Smardzów k/ Wrocławia – w przypadku Zamówień z wysyłką
kurierem,  lub dostarczyć osobiście na adres j/w.

10. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
15.Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
16. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
17. W przypadku zwrotu towarów dostarczonych Kupującemu do miejsca, w którym zamieszkiwał
w chwili zawarcia umowy, które zostały zakwalifikowane jako przesyłki wielkogabarytowe i nie można
ich odesłać w zwykły sposób pocztą lub wymagają profesjonalnego demontażu, Kupujący powinien
skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego postępowania.
18. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej
Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
19.Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
20.Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem kosztów
bezpośrednich, o których mowa w pkt.16 treści  niniejszego paragrafu.
21. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
z żadnymi kosztami.
22. Sprzedający ma prawo bez konsekwencji wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Kupującego do chwili zwrotnego otrzymania towaru od Kupującego.
23. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiedzą konsultanci Infolinii dostępni pod
numerem telefonu: +48 664 853 453 ( jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30.
24. Zwrotom nie podlegają towary przygotowane lub wyprodukowane indywidualnie wg. wskazówek
Klienta.

13. WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)
1. Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i
prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad,
złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny.
4. Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
5. Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany
towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do
zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od
Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedającego.
6. Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu
ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego
żądania w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
a) odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka
została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: SpeedFloor Sp. z o.o.
, ul. Mikołaja Reja 110, 55-010 Smardzów k/ Wrocławia
lub dostarczyć na w/w adres
b) wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
c) wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową;
d) podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

e) Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed
upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
8. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od
dnia stwierdzenia wady.
9. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.
10. W terminach określonych w pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.
11. Bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
12. Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie:
https://speedfloor.pl/#/odstapienie_od_umowy

14. GWARANCJA
1. Sprzedający nie jest producentem towarów.
2. Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód
zakupu paragon lub fakturę VAT.
3. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi
dokument gwarancyjny.
3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz
przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także
informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub
jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony
gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja
nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
5. Towary z recyklingu posiadają 24 miesięcy gwarancji,
6. Pozostał towary posiadają gwarancję 24, 36 lub 72 miesiące lub objęte są indywidualnie dłuższą.
Klient może skorzystać z również z opcji wieloletniej gwarancji ( nawet do 30 lat ) na nawierzchnię
posadzki na zasadach i warunkach opisanych w gwarancji dostępnych na stronie Sprzedawcy. 
7. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń
gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.
8. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym
serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
10.Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
11. Na wszelkie pytania związane z reklamacjami odpowiemy pod numerem telefonu: lub +48 664 853 453                                                             (jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30

15. GWARANCJA SPRZEDAJĄCEGO
1. Na wybrane towary dostępne w Sklepie wydawana jest dodatkowa Gwarancja Sprzedającego.
2. Szczegółowe informacje dot. dodatkowej Gwarancji Sprzedającego (czas trwania gwarancji
uzależniony od grupy produktowej i marki towaru) dostępne są w specjalnych oznaczeniach
informacyjnych umieszczanych bezpośrednio przy wybranych towarach dostępnych w Sklepie.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z
użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do
wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy,

zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o
wystąpieniu takich okoliczności.
3. Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie
korzystania ze Sklepu.
4. Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie
kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe
oprogramowanie i działania osób trzecich.

17. UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO
1. Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i
krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty
towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o
tym fakcie, a Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zamówienia Kupującego.
3. Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania
Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług
oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
c) dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi
przepisami prawa
d) narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich
kilkakrotne nieodbieranie, o ile nie jest to z niezgodnością towaru z Zamówieniem oraz prawa do
odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

18. ZASTRZEŻENIA PRAW
1. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych
elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią
przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz
ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z
późn. zm.).
2. Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów
mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te
podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający
pozostaje w stałych stosunkach umownych.
3. Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie
fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.
4. Wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich
wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji
zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie
w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
5. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich
zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być
rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o
przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania,
przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz

dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję
rozstrzygnięcia sporu.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu.
2.W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom
postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
3. Umowy są zawierane w języku polskim.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla
wszystkich umów zawartych po tej dacie.
6. Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu,
zrozumieniem tej treści zobowiązanie do jego przestrzegania.
7. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem
lub pocztą na adres biuro@speedfloor.pl

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Kontynuując przeglądanie strony akceptujesz naszą politykę cookies